Dosen

 

No NIDN Nama Lengkap Pangkat
1 0931127304 DR. Mansyur Asri, S.E, M.Si Lektor
2 0912056903 DR. Mursalim, S.pd, MI Tech Lektor
3 0914068201 Baharuddin Rahman, S.Kom, M.T Lektor
4 0931018501 Muhammad Sadly Said, S.Kom, M.T Lektor
5 0917107404 Gafrun, S.Kom, M.T Lektor
6 0915127002 Zainuddin, S.Kom, M.Si Lektor
7 0923067701 Henny, S.Kom, M.T Lektor
8 0910128401 Andi Patombongi, S.Si, M.Kom Lektor
9 0922027601 Sutardi Hapal, S.Kom, M.T Lektor
10 0318127702 Anita Puspita Dewi, S.Kom, MMSI Lektor
11 0930108204 A. Besse Firdausiah M, S.Kom, M.Kom Asisten Ahli
12 0905078004 Agus Riyanto, S.Kom Asisten Ahli
13 0909036701 Joko Santoso, S.Kom Asisten Ahli
14 0918067201 Witanto Heri Basuki, S.Kom Asisten Ahli
15 0910017003 Syamsudin, S.Kom Asisten Ahli
16 0923047702 Muhammad Syarif Baital, S.Kom Asisten Ahli
17 0903087201 Maruji, S.Kom Lektor
18 0906087501 Ilin Sukma, ST., M.Kom Asisten Ahli
19 0917078201 Savitri Zainuddin, S.Kom Asisten Ahli
20 0931018902 Muhammad Sulkifly Said, S.SI., M.Eng Asisten Ahli
21 0907077505 Yonal Supit, S.Kom, M.Eng. Lektor
22 0930066901 Baharuddin, S.T, MT Lektor
23 9909913285 Andi Muhammad Islah, S.Pd Asisten Ahli
24 Dr. Arifuddin, SE, M.Si.Ak Lektor Kepala
25 0906028701 Jumadil Nangi, S.Kom, MT Tenaga Pengajar
26 0910017003 Samsuddin, S.Pd Tenaga Pengajar
27 0929098602 Laode Muh. Bahtiar Aksara, ST, MT Asisten Ahli
28 La Ode Hasnuddin S Sagala, S.Si., M.Cs Tenaga Pengajar
29 Kadek Yogyarta Tenaga Pengajar
30 0920127401 Hariani, SE, M.Si Lektor
31 0929038501 Irman Samiruddin, S.Pd, M.Pd.I Tenaga Pengajar
32 0909038701 Muhammad Erman Bani, SE., MM Lektor
33 0912038702 Sahlan Dirgama, S.Kom, MM Asisten Ahli
34 0914038301 Alfin Thomas, SKM., M.Si Lektor
35 0906108801 Astri Yayuk Abriani Gani, SE., M.Si Lektor
36 0916067701 Anon Kuncoro Widigdo, ST, MM Asisten Ahli
37 0917098703 Muhammad Zulkifli, S.Pd., MM Asisten Ahli
38 9909913696 Sartika Tenri Aisyah Said Asisten Ahli
39 9909913285 M. Ashary Said, S.Kom Tenaga Pengajar
40 9909926604 Cakra, S.Kom, M.Kom Tenaga Pengajar
41 9909926141 Muh. Fatrisyal Saputra S, S.SI Tenaga Pengajar